Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van de Calvijnschool bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden. Samen denken, praten en beslissen we over allerlei zaken die betrekking hebben op de Calvijnschool. Denk aan de identiteit van de school, beleid op verschillende vlakken, de veiligheid, het schoolplan, huisvesting, financiën, omgang met (sociale)media, etcetera.

De MR komt ongeveer vier keer bij jaar bijeen. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris. Daarnaast kunnen de andere leden ook agendapunten inbrengen. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap voor scholen (WMS) en in het reglement.

Een MR-lid treedt altijd aan voor een vaste periode. Na die periode kan het lid zich opnieuw verkiesbaar stellen, maar worden ook mensen die nog geen MR-lid zijn uitgenodigd zich hiervoor kandidaat te stellen. Over deze procedure krijgen ouders (schriftelijke) informatie en daarmee de mogelijkheid zich kandidaat te stellen. Wanneer u tussentijds geïnteresseerd bent, kunt u dit altijd kenbaar maken bij de MR-leden of de directie van de Calvijnschool.
Mocht u iets willen bespreken of kenbaar willen maken, dan kunt u zich tot één van de MR-leden wenden of een mailtje sturen aan de MR op ons emailadres: mr@calvijnschoolveenendaal.nl.

A. Boeder

Oudergeleding

R. van Egdom

Oudergeleding

J. van der Sluijs

Oudergeleding

M.C. de Wilde

Oudergeleding (voorzitter)

J. Jansen

Personeelsgeleding

R. Jansen

Personeelsgeleding (secretaris)

C. Luteijn

Personeelsgeleding

B. Fokker

Personeelsgeleding