Onze visie

Onze school staat voor onderwijs, gebaseerd op het Woord van God. Wij zien de Bijbel als het Woord van God en dat geeft ons richting en maakt ons koersvast. Onze identiteit is verweven met al het werk voor de kinderen.

Zo vertellen we verhalen uit de Bijbel, zingen we Psalmen en geestelijke liederen en bidden we meerdere keren per dag. Wij zien het als een groot voorrecht vanuit dit (eeuwige) perspectief met de kinderen bezig te zijn.

Kindgericht
Met kindgericht doelen we op ons streven om elk kind met zijn of haar gegeven talenten onderwijs te willen aanbieden, als uniek schepsel van God. We willen ervoor zorgen dat elk kind zich veilig en begrepen voelt bij zijn of haar meester of juf en bij de medeleerlingen. Kinderen kunnen zich namelijk pas écht ontwikkelen als er veiligheid en geborgenheid is.
Wij zien ons school als een schip, ons om de leerlingen ‘binnenboord’ te houden en de zorg te geven die nodig is.

Uniek
Wij belijden dat elke leerling uniek is. Elk kind heeft zijn eigen gaven en talenten. Daar proberen wij binnen ons onderwijs zoveel als mogelijk rekening mee te houden. Daarom hebben wij de leerlingen per vak in drie niveaus ingedeeld. De middelste en grootste groep volgen het reguliere programma. Maar wij hebben ook een groep die extra uitdaging en materiaal nodig heeft. Tenslotte is er een groep leerlingen die een meer compact programma krijgt met extra hulp en begeleiding. Deze kinderen krijgen vaak ook een aangepast cijfer op het rapport. In de praktijk is het niet haalbaar om alle kinderen op hun eigen niveau te bedienen en zijn we genoodzaakt de instructie te clusteren, dit doen we door gebruik te maken van het groepsplan. In zo’n groepsplan schrijven we op wat we willen bereiken met een bepaalde groep leerlingen en hoe we dat gaan doen. Dit noemen we handelingsgericht werken en sluit aan bij Passend Onderwijs.

Zorg
Om de groep leerlingen te bedienen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo hebben we drie specialisten op school die de leerlingen individueel begeleiden bij specifieke problemen op kennis- of gedragsniveau. Als een leerling bijvoorbeeld ernstig moeite heeft met lezen, krijgt hij of zij extra begeleiding en aandacht. Maar ook kinderen die moeite hebben sociale vaardigheden, krijgen extra aandacht in bijvoorbeeld de vorm van een faalangsttraining. Soms is de problematiek zodanig dat de hulp ingeschakeld wordt van onze schoolbegeleidingsdienst.

Meerbegaafd
Een aantal van onze leerlingen is meerbegaafd en heeft meer dan gemiddeld uitdaging nodig. Ook deze kinderen willen wij een passend onderwijsaanbod bieden. Daarom hebben wij op onze school een hoogbegaafdheidscoördinator die meerdere dagdelen per week bezig is. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij verschillende zgn. speergroepen, waar zij in groepen leeropdrachten uitvoeren.

Onderwijsvernieuwing
Onze school staat niet stil, zoals een schip meestal niet stilligt. Onze school wil ‘nuchter vernieuwend’ zijn. We houden grotendeels vast aan het leerstofjaarklassensysteem, maar daarbinnen worden wel experimenten gedaan met elementen uit nieuwe onderwijsvormen waarbij we de zelfstandigheid van leerlingen stimuleren. Verder doen wij natuurlijk ook heel leuke dingen met elkaar, kijk maar naar de foto’s.

Wij zien de Bijbel
als het Woord van
God en dat geeft ons
richting en maakt
ons koersvast.